Zahrada u lomu v Dolní Lhotě

realizace  |  2012
spoluautor: Archanti
fotografie: Barbora Ponešová

Zahrada u lomu v Dolní Lhotě

realizace  |  2012
spoluautor: Archanti
fotografie: Barbora Ponešová

Slovo zahradního architekta

Určujícím prvkem vývoje této zahrady se stal přilehlý lom. Surový a tvrdý materiál lomového kamene se zde snoubí s jemným závojem divoce rostoucích bříz a jemných travin, které se volně vznášejí ve všech terasách lomu. Právě tyto momenty velmi silně ovlivnily další vývoj zahrady.

Stejně působí samotná zahrada – cortenové prvky jí dodávají dojem surovosti, velkoplošné výsadby divokých bylin a travin jí propůjčují dojem něhy a lehkosti. Častým působením větru jsou plochy okrasných travin v pohybu, což dělá z výsadeb velmi dynamický prvek. Cortenové prvky zároveň působí jako projekční plátna – jsou vždy předsazeny vyšší vegetací tak, aby se na ně během dne promítaly dramatické habity jednotlivých druhů rostlin.

Pobytový prostor a hlavní dění se odehrává na soustavě teras kolem domu, z nichž je každá navržena pro jinou funkci – jedna z nich nabízí prostor k odpočinku, další slouží k výhledu do okolí, jiná je osazena divokými aromatickými bylinami kvůli provonění pobytového prostoru a na poslední je vysazena bříza pro poskytnutí potřebného stínu.

Do okrasných výsadeb jsou použity divoké aromatické byliny charakteristické pro jižní Moravu. Ty jsou efektní nejen během sezony, ale také v zimě svými strukturami i texturami – zejména např. za jinovatky či za rosy.

Slovo architekta

Na rozdíl od většiny projektů, kdy se autor zaměřuje na objekt, který má být určitým způsobem zakomponován na pozemek, do zahrady, do krajiny, se zde naopak soustřeďujeme na způsob, jak hotový objekt vhodně dotvořit v rámci prostorů, které na něj bezprostředně navazují. Situace by se tedy očima investora dala popsat asi takto: mám kvalitní dům dle svých představ, ale vše v nejbližším okolí je špatně. Vzhledem k velmi elegantní, kompaktní figuře nedávno rekonstruovaného a rozšířeného rodinného domu působilo okolí domu jako kříženec staveniště a zapomenuté zahrady.

Kromě celkově neatraktivního vzhledu, který neumožňoval plně vyniknout bílé kubické architektuře, bylo okolí domu jen velmi složitě využitelné a obyvatelné. Rovněž bylo žádoucí pozemek vhodně ukončit tam, kde by negativní vlivy okolí nebyly slučitelné s požadovaným komfortem užívání a atmosférou domova jakožto intimního harmonického celku. Investor, sám výtvarný umělec, trval na důsledném kombinování funkčnosti s vysokou estetickou úrovní všech prvků - zahrada jako galerie, vstup do domu jako příběh vyprávěný světlem, plot jako plátno, kam jsou promítány umělecké artefakty a zeleň. Vše nové má korespondovat nejen s domem a materiály, které jej definují, ale i s kontextem okolí – obec Dolní Lhota se nachází v geologické zóně zvané Boskovická brázda, která je typická i tím, že v podloží převládají písky, což dokazuje blízký, již déle opuštěný pískovcový lom. Pozemek se nachází na kopci na samém konci obce a poskytuje výhledy do údolí.

Vzhledem k zadání a výchozí situaci by se tedy zásahy daly rozdělit na dvě fáze. Definování funkčních zón kolem domu, které na sebe kaskádovitě navazují a uzavření dvou protilehlých stran pozemku plotem, který zóny lemuje a prostorovou kompozici uzavírá.

První realizovanou zónou je vstup do domu z ulice, kde původní divoká zeleň ustoupila štěrkovému poli se vsazenými betonovými šlapáky a hladké cortenové stěně, která provází návštěvníky i obyvatele od silnice až do zahrady a je v zadní části měkce ukončena obloukem obtékajícím vstup do domu, čímž opticky uzavírá průhled. Hmota vstupu je nad úrovní terénu vysunuta z bílé hlavní hmoty domu a je rovněž opláštěná cortenovým plechem.

Další realizovanou zónou je spodní pobytová terasa a její propojení s terasou horní, opět pomocí betonové 'stezky'  ve štěrkovém poli a úpravou původního krátkého schodiště. Spodní terasa se výškově nachází na úrovni mezi horní terasou, která navazuje na podlahu v přízemí a zahradou, která se směrem k severní hranici pozemku významně svažuje. Terasa je jednoduchá betonová deska osazená na původních betonových základech.

Jedině však těsným spojením stavebních konstrukcí a promyšlenou aplikací zeleně vzniká celistvý obraz místa. Striktně geometrická forma ani surové materiály (ocel, beton, kámen) nikterak nekonkurují domu a dávají vyniknout nejjemnějším tvarům 'stepních' rostlin.