Zahrada komunitního centra v Brně

studie  |  2013

Zahrada komunitního centra v Brně

studie  |  2013

Projekt řeší rekonstrukci objektu modlitebny Církve československé husitské a jeho doplnění o prostory komunitního centra.

Urbanismus
Zájmová lokalita se nachází v Brně - Řečkovicích na ulici Vážného. V kontextu Řečkovic se jedná o polohu při pomyslné spojnici mezi historickým centrem (Palackého náměstí) a konečnou stanicí tramvajové linky – Řečkovice. Struktura okolní zástavby je roztříštěná: k západnímu líci pozemku doléhá řada bodových panelových domů, protější východní strana ulice je lemována řadovou zástavbou. Ze severu sousedí pozemek s nezastavěným pozemkem, využívaným jako sad, z jihu přiléhá k parcele samostatně stojící nárožní rodinný dům se zahradou. Budova modlitebny vznikla v 50. letech minulého století a je umístěna v severní číásti pozemku. Jižní část pozemku je ponechána nezastavěná a slouží jako zahrada.

Navrhované řešení rekonstrukce a přístavby modlitebny sleduje dvě základní priority: za prvé v co největší možné míře zachovat plochu zahrady, jež je největší kvalitou pozemku, a za druhé vytvořit důstojnější nástup do modlitebny, nejlépe přímo z prostoru ulice. První ze zásad je naplněna novostavbou komunitního centra, jež navazuje na stávající objekt modlitebny a jež je umístěna ve svahu podél západní hranice parcely – plocha zahrady zůstává takřka nedotčena. Zpřístupnění modlitebny přímo z ulice je pak řešeno zbudováním nového vstupu ve východním štítě budovy, na nějž navazuje přístavba obsahující foyer a šatnu. Odpovídajícím způsobem je pak pojednán nástupní předprostor, velkoryse přičleněný k veřejnému prostoru ulice.

Architektura
Návrh lze z provozního hlediska rozdělit do tří celků – celek modlitebny, sloužící příležitostně jako víceúčelový sál, celek společenské části komunitního centra a celek kluboven, sloužící pro zájmovou či spolkovou činnost. Každá z těchto částí má svůj samostatný vstup. Dispozice modlitebny a komunitního centra jsou propojené, sdílejí i společné servisní zázemí, klubovny mohou fungovat zcela nezávisle.

Zahrada
Zahrada je navržena jako multifunkční pobytová plocha s flexibilním využitím. Zpevněné povrchy jsou řešeny kombinací kamenné dlažby a dřeva. Hustota dlažby a míra jejího rozptýlení v zeleni jsou odvislé od intenzity provozu.

Stávající zeleň, která je nefunkční a zbytečnou bariérou vzhledem k ulici, byla nahrazena vhodnějšími druhy stromů v příhodnější poloze. Samotné tvarosloví zahrady se odvíjí od navržených stavebních úprav. Oplocení je polotransparentní - zahrada se nesmí zcela uzavírat sama do sebe, musí však nabízet svým uživatelům částečné soukromí. To zajišťuje soustava nízkých habrových clon, které tvoří příjemná zákoutí s lavičkami k posezení a odpočinku pod třemi okrasnými třešněmi. V blízkosti hlavní pobytové terasy jsou umístěny vyvýšené bylinkové záhony, které vnesou do zahrady aspekt barev i vůní. Centrální travnatá plocha zůstává volná, aby mohla sloužit rozmanitému komunitnímu životu.