Nová škola v Psárech

soutěž  |  2014
spoluautor: Archanti
spolupráce: Markéta Ravčuková

Nová škola v Psárech

soutěž  |  2014
spoluautor: Archanti
spolupráce: Markéta Ravčuková

„Ve škole jako říši prostorů, kde je dobré se učit, by se hala stala velkorysým prostorem, do kterého je příjemné vstoupit. Chodby by se proměnily v učebny patřící samotným studentům tím, že by se rozšířily a opatřily výklenky s výhledem do zahrady. Staly by se místem, kde se chlapec setká s dívkou, kde studenti rozmlouvají o práci učitele.“

Louis I. Kahn

Je to prosté. Za nejdůležitější prostory školy (obecně) považujeme knihovnu, schodiště a jídelnu. Celý koncept je postaven na této úvaze, následně je pak hledána forma jeho naplnění odpovídající místu.

Budova nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany je organizována kolem svého srdce – dvorany, převýšeného prostoru propujujícím všechna tři podlaží i jednotlivá křídla z dvorany vybíhajících. Přímo spojuje jak výše zmíněné provozy, tak blok tělocvičny a dvě křídla učeben – první a druhý stupeň. Toto hvězdicovité uspořádání bylo zvoleno s ohledem na citlivou pozici stavební parcely na okraji obce Psáry. Je nemyslitelné v tomto místě uvažovat s hmotou monobloku, výhodné svou kompaktností, ale při požadovaném stavebním programu mimo měřítko daného místa. Následně bylo zavrženo i pavilonové uspořádání, zejména pro své provozní a ekonomické nedostatky. Nezpochybnitelné výhody obou dnes už tradičních řešení jsou však spojeny v koncepci hvězdice, jež je následně tvarována zejména s ohledem ke krajině. Využívá svažitosti terénu a orientací křídel umožňuje zmenšovat účinek hmot jak při pohledu na panorama Psárů, tak – a to je stejně podstatné – při pohledu z vesnice do krajiny. Tento koncept zároveň dobře vyhovuje potřebě etapizace výstavby, kdy jsou dvě z křídel posléze k centrální dvoraně přirozeně připojena. Kromě toho toto schéma umožňuje organizovat části budovy, jež mají sloužit i veřejnosti tak, aby byly snadno dosažitelné přímo z exteriéru. Jde zejména o knihovnu a jídlenu, situované přímo u vstupního předprostoru. Hlavní tělocvična je pak snadno dosažitelná z parkoviště.

Dispozičně jsou křídla řešena jako trojtrakt, na jedné straně s pásem učeben, na druhém pak sociálním a servisním zázemím. Oba trakty vždy zpřístupňuje chodba, nepravidelně rozšiřována do respirií se šatními skříňkami. Centrální dvorana funguje především jako „mix zóna“, prostor, kde každý potká každého. Je možné si sem z knihovny donést vypůjčený časopis a z jídleny svačinu. Počkat na kamaráda, než vyjde ze šaten po tělocviku. Je odtud vidět na prostor před školou, školní „dvůr“ i na horizont.

Koncepce venkovních úprav reaguje na situování terénu a umístění nové školní budovy na pozemku. Samotná hmota budovy umožňuje funkční a optimální využití pozemku – vytváří několik atrií či zákoutí, které lze každé využít jiným způsobem, přitom však zachovává přehlednou plochu v celé části školního pozemku.
Diferenciace využití pozemku spočívá v kontrastu charakteru ploch – přírodně blízká zeleň v hranicích pozemku je přímou protiváhou ukázněným, geometricky pojednaným plochám v těsné blízkosti školní budovy. Lemy pozemku jsou osazeny roztroušenými skupinami krajinných stromů a keřů tak, aby tvořily polotransparentní clonu. Školní areál tak je částečně vymezen od svého okolí, ale zároveň plně komunikuje s okolní krajinou a přirozeně na ni navazuje.

K minimalizaci nákladů potřebných na údržbu pozemku je jeho větší část navržena jako extenzivní květnatá louka s dřevinným doprovodem. V hranici mezi extenzivní a intenzivní pobytovou zónou pozemku se nacházejí pěstební plochy – ukázkové záhony, o které se žáci v rámci výuky sami starají. V užitkové části zahrady se nachází i ovocný sad. Ve dvorech v těsné návaznosti na budovu se naopak objevují pobytové trávníky v kombinaci se zpevněnými plochami, které nabízí uživatelsky variabilní plochu pro hry, relaxaci, venkovní čítárnu, pikniky či sezónní učebny. Ve dvorcích se také nachází vzrostlé stromy pro poskytnutí potřebného stínu. Objevují se zde i květinové výsadby různého určení – stinné výsadby pod stromy, ukázky sortimentu rostlin, jedlé bylinky u sezónní jídelny či aromatické byliny jako součást smyslové zahrady pro nejmenší děti.

Veškeré venkovní pobytové plochy jsou uzpůsobeny tomu, aby v sezóně bylo možné pobývat v maximální možné míře mimo školní budovu.